Topic 6

Oproep tot kandidaturen voor de commissie anti-witwas bij het BIBF/IBA

Binnen de schoot van het BIBF werd een commissie anti-witwassen (CAW) opgericht om te voldoen aan onze internationale verplichtingen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme.

In het kader van haar werkzaamheden is deze commissie op zoek naar externe BIBF leden die willen meewerken aan het toezicht bij en de begeleiding van de confraters op de naleving van de anti-witwaswetgeving en dit door controle bij de zelfstandige beroepsbeoefenaars zelf in het kader van de naleving van de anti-witwasverplichtingen. De kandidaten zullen door de Nationale Raad worden aangeduid voor een mandaat van vier jaar en zijn tevens bereid dit engagement verder op te nemen bij het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (IBA) in het kader van de commissie kwaliteitstoetsing.

Er worden per provincie minstens twee leden gezocht die bereid zijn voldoende (tussen de 30 tot 50 per jaar) controles uit te voeren en hierover via een specifieke informaticatool schriftelijk te rapporteren aan het Instituut.

De kandidaten, die door de Nationale Raad zullen worden benoemd, beantwoorden aan volgende criteria:

   1. Dienen over een bijzondere ervaring en/of kennis te beschikken in deze materie, of bereid zijn zich deze op korte termijn eigen te maken, met betrekking tot de reglementering inzake de bestrijding van het witwassen van geld.
   2. Dienen extern lid te zijn van het BIBF en dienen voldoende tijd vrij te maken om controles (30 tot 50 tal) per jaar uit te voeren via plaatsbezoeken.
   3. Dienen minstens gedurende 5 jaar ingeschreven te zijn op het tableau van de externe beroepsbeoefenaars als lid.
   4. Mogen, behoudens eerherstel, geen tuchtrechterlijke sanctie hebben opgelopen.
   5. Dienen in orde te zijn met hun verplichtingen t.a.v. het BIBF en met name inzake hun permanente vorming, hun verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, hun ledenbijdrage alsook de verplichtingen die voortvloeien uit de anti-witwaswetgeving.
   6. Dienen zich (alsook hun kantoor), indien dit nog niet gebeurde, voorafgaand aan de controles die ze zelf zullen uitvoeren bij een confrater te onderwerpen aan een plaatsbezoek in hun eigen kantoor betreffende de naleving van hun verplichtingen. Bovendien engageren deze leden zich om voldoende permanente vorming te volgen over de anti-witwaswetgeving zodat hun kennis ter zake up to date blijft.
   7. Minstens één lid moet en maximaal drie werkende raadsleden per taalrol (FR en NL) kunnen tevens lid zijn van de CAW.
   8. De werkende leden van de stagecommissie kunnen niet tegelijk lid zijn van de CAW.
   9. De kandidaten kunnen niet tegelijk werkend of plaatsvervangend lid zijn van de Uitvoerende Kamer of de Kamers van Beroep.

Het instituut zal een interne opleiding aanbieden. De voorziene vergoeding voor deze opdracht is vastgelegd in artikel 43 van het KB van 28/11/2018. Dit betreft een kilometervergoeding alsook een zitpenning van 170 € per prestatie van drie uur.

Teneinde voldoende beschikbaarheid te garanderen voor het uitoefenen van de diverse opdrachten van de verschillende werkgroepen en commissies, zal er aan de Raad voorgesteld worden om kandidaten niet voor meerdere commissies of werkgroepen te benoemen.

Indien U geïnteresseerd bent om uw confraters bij te staan en deel uit te maken van de CAW, verwachten wij uw gemotiveerde kandidatuur met curriculum vitae ter attentie van de Voorzitter van de Nationale Raad op [email protected] uiterlijk tegen 11 juni 2019.